ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ /WATERBOARD

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Κάθε καταναλωτής φέρει προσωπική ευθύνη για τη διατήρηση του υδρομετρητή καθώς επίσης και του καλύμματος του σε καλή κατάσταση. Περαιτέρω οφείλει να διατηρεί αυτά απαλλαγμένα από ξένα αντικείμενα και εμπόδια που δυνατό να δυσχεραίνουν την προσπέλαση ή τη λήψη των ενδείξεων του υδρομετρητή. Για οποιαδήποτε βλάβη στον υδρομετρητή ή του καλύμματος του, ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί αμέσως το Συμβούλιο και εάν παραβλέψει να πράξει τούτο, εκτός από την ευθύνη του για οποιαδήποτε τυχόν σπατάλη στο πόσιμο νερό ή ζημιάς εξ' αιτίας οποιασδήποτε διαρροής, ο καταναλωτής αυτός θα είναι υπεύθυνος και για οποιεσδήποτε άλλες τυχόν συνεπακόλουθες ζημιές ή βλάβες. Σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε στον υδρομετρητή ή στο προστατευτικό του φρεάτιο, ο καταναλωτής βαρύνεται με την πληρωμή των εξόδων που απαιτούνται για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τους. Το ποσό τούτο θα προστίθεται στον λογαριασμό υδροληψίας του υπαίτιου καταναλωτή. Ο λογαριασμός για τα τέλη ή δικαιώματα υδροληψίας που αποστέλλονται για πληρωμή, πρέπει να εξοφλούνται μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται πάνω στο λογαριασμό.

 

CONSUMER RESPONSIBILITIES

Every consumer is personally responsible for the maintenance of this water meter as well as the protective cover. The consumer is also obliged to ensure that no foreign objects are present that will hamper the flow of the water or the reading of the water. The consumer must inform the Board immediately of any fault to the meter or the protective cover. Failure to do this will deem the consumer responsible not only for the possible waste of the water, but also for any other damage or fault resulting from this. The consumer is responsible for all charges incurred from damages caused to the meter or protective covering, either for repairs or replacement. The amount will be charged to the consumer account. The consumer is responsible for the maintenance of his own plumbing installations that connect to the meter. Any damage or fault to this installation that results in leaks and thus waste of water and needs to be repaired is totally at the consumer expense. The account for the water supply and other costs must be settled by the date on the invoice.

 

ΤΟΝΟΙ/CUBIC METER

ΠΟΣΟ / AMOUNT€

1 περίοδος / period

1 ΓΕΝΑΡΗ – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

 

2 περίοδος / period

1ΑΠΡΙΛΙΟΥ -30 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

3 περίοδος/ period

1 ΙΟΥΛΙΟΥ – 30 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ

 

4 περίοδος/ period

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

00- 40

0,80 Σεντ

41-  60

1,05€

61 - 80

1,55€

81 - 100

3,05€

100 Και άνω

4,55€

 

ΠάγιαΕπιβάρυνση /Minimum Fix Charges8 ευρώ/euro

Περιβαλλοντικό τέλος  0,05 επί της Κατανάλωσης 

(Περί ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου )

Φ.Π.Α /V.A.T5%

 

 

Name DaysAnnouncements

Mon
Jan
01
2018
superadmin . 2247 days ago
  The new website and facebook of our village i...
Thu
Jul
09
2020
admin . 1327 days ago
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Κάθε καταναλωτής φέρει π...
Thu
Jul
09
2020
admin . 1327 days ago
MONDAY: 7:30 – 15:00 TUESDAY: 7:30 – ...
Thu
Jul
09
2020
admin . 1327 days ago
  Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης σας, πα...
Thu
Jul
09
2020
superadmin . 1327 days ago
If you disagree with the amount for the year he ...
Contact Us