ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ /WATERBOARD

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Κάθε καταναλωτής φέρει προσωπική ευθύνη για τη διατήρηση του υδρομετρητή καθώς επίσης και του καλύμματος του σε καλή κατάσταση. Περαιτέρω οφείλει να διατηρεί αυτά απαλλαγμένα από ξένα αντικείμενα και εμπόδια που δυνατό να δυσχεραίνουν την προσπέλαση ή τη λήψη των ενδείξεων του υδρομετρητή. Για οποιαδήποτε βλάβη στον υδρομετρητή ή του καλύμματος του, ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί αμέσως το Συμβούλιο και εάν παραβλέψει να πράξει τούτο, εκτός από την ευθύνη του για οποιαδήποτε τυχόν σπατάλη στο πόσιμο νερό ή ζημιάς εξ' αιτίας οποιασδήποτε διαρροής, ο καταναλωτής αυτός θα είναι υπεύθυνος και για οποιεσδήποτε άλλες τυχόν συνεπακόλουθες ζημιές ή βλάβες. Σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε στον υδρομετρητή ή στο προστατευτικό του φρεάτιο, ο καταναλωτής βαρύνεται με την πληρωμή των εξόδων που απαιτούνται για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τους. Το ποσό τούτο θα προστίθεται στον λογαριασμό υδροληψίας του υπαίτιου καταναλωτή. Ο λογαριασμός για τα τέλη ή δικαιώματα υδροληψίας που αποστέλλονται για πληρωμή, πρέπει να εξοφλούνται μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται πάνω στο λογαριασμό.

 

CONSUMER RESPONSIBILITIES

Every consumer is personally responsible for the maintenance of this water meter as well as the protective cover. The consumer is also obliged to ensure that no foreign objects are present that will hamper the flow of the water or the reading of the water. The consumer must inform the Board immediately of any fault to the meter or the protective cover. Failure to do this will deem the consumer responsible not only for the possible waste of the water, but also for any other damage or fault resulting from this. The consumer is responsible for all charges incurred from damages caused to the meter or protective covering, either for repairs or replacement. The amount will be charged to the consumer account. The consumer is responsible for the maintenance of his own plumbing installations that connect to the meter. Any damage or fault to this installation that results in leaks and thus waste of water and needs to be repaired is totally at the consumer expense. The account for the water supply and other costs must be settled by the date on the invoice.

 

ΤΟΝΟΙ/CUBIC METER

ΠΟΣΟ / AMOUNT€

1 περίοδος / period

1 ΓΕΝΑΡΗ – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

 

2 περίοδος / period

1ΑΠΡΙΛΙΟΥ -30 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

3 περίοδος/ period

1 ΙΟΥΛΙΟΥ – 30 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ

 

4 περίοδος/ period

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

00- 40

0,80 Σεντ

41-  60

1,05€

61 - 80

1,55€

81 - 100

3,05€

100 Και άνω

4,55€

 

ΠάγιαΕπιβάρυνση /Minimum Fix Charges8 ευρώ/euro

Περιβαλλοντικό τέλος  0,05 επί της Κατανάλωσης 

(Περί ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου )

Φ.Π.Α /V.A.T5%

 

Μέθοδοι Πληρωμής:

1.       Στο Κοινοτικό Ταμείο(στα γραφεία της κοινότητας, καθημερινώς μεταξύ 7:30 και 15:00)

2.     Στο διαδίκτυο μέσω της JCC Smart. Σύνδεσμος: https://www.jccsmart.com/e-bill/30487029

3.       Στα ταμεία των Εμπορικών Τραπεζών με κατάθεση στον λογαριασμό του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

Hellenic bank: A/C 595-01-361352-01                            IBAN CY81 0050 0595 0005 9501 3613 5201

BankofCyprus: 357015899846                                         IBANCY24002001950000357015899846

 

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ενταχθούν στο σύστημα εξόφλησης λογαριασμών, με εντολήΆμεσης Χρέωσης (SEPA) προς την Κοινότητα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο λογαριασμός τους θα τους αποστέλλεται απλός για ενημέρωση.

*Μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής οι λογαριασμοί εξοφλούνται μόνο στο Κοινοτικό Ταμείο(στα γραφεία της Κοινότητας).

 

Payment can be made in the following ways:

1.       In the Community Cashier’s office.

2.       In Cashier’s offices of Commercial Banks (of Cyprus, Hellenic) and in all Cooperative institutions (deposited to the Community Council account).

3.       Consumers of Tax and water may also be included in billing payment system activating the Direct Debit by SEPA to the Community and to get rid of unnecessary costs and inconveniences. In such a case, their invoices will be sent to you just for information.

4.     Online through the JCC Smart system. ( Link: https://www.jccsmart.com/e-bill/30487029

Once the payment deadline has expired, the bills can be paid off only in the Community Cashier’s office (at the Community offices).

 A citizen who for any reason leaves the community area is kindly requested to pay to the Community Fund any sums due for the collection of charges, professional tax, licenses for operations, water supply, etc., and to inform the relevant Community department so that the tax registers are corrected accordingly.

ΕορτολόγιοΑνακοινώσεις

Δευ
Ιαν
01
2018
Διαχειριστής . 952 days ago
Η Ιστοσελίδα του χωριού μας είναι δημοσιευμένη γ...
Πεμ
Ιουλ
09
2020
ydatopromethia . 33 days ago
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Κάθε καταναλωτής φέρει π...
Πεμ
Ιουλ
09
2020
Μαρία . 33 days ago
ΔΕΥΤΕΡΑ: 7:30 – 15:00 ΤΡΙΤΗ: 7:30 – 1...
Επικοινωνία