Φορολογία

Ο κάθε φορολογούμενος, αν θεωρεί ότι η φορολογία του είναι υπερβολική, άδικη, ή λανθασμένη, έχει το δικαίωμα να υποβάλει εντός 14 ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης γραπτή ένσταση προς τον Έπαρχο Πάφου Τ.Θ.60005 – 8100 Πάφος. Στην ένσταση, η οποία θα πρέπει να περιγράφεται όσο το δυνατό με περισσότερα επιχειρήματα γιατί κρίνεται ότι η φορολογία είναι άδικη.

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση 10% στις φορολογίες που δεν πληρώνονται έγκαιρα στο Συμβούλιο. Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής αναγράφεται στο τιμολόγιο το οποίο αποστέλλεται σε όλους όσους με βάση τον Νόμο υπόκεινται στην καταβολή φόρων.